چرایی و چیستی وحی، دکتر عبدالرّحیم سلیمانی

فایل صوتی سخنرانی سخنران: دکتر عبدالرّحیم سلیمانی عنوان اصلی: دینداری خردمندانه در مکتب علوی، جلسه هشتم عنوان فرعی: چرایی و چیستی وحی تاریخ سخنرانی: 2 تیر ۹۵ انجمن...

ادامه مطلب

قرآن، چالشهای حقوق بشری و متفکران مسلمان، دکتر مصطفی میراحمدی، جلسه دوم

سخنران: دکتر مصطفی میراحمدی عنوان: قرآن، چالشهای حقوق بشری و متفکران مسلمان، جلسه دوم تاریخ سخنرانی: 26 خرداد ۹۵ انجمن اسلامی مهندسین

ادامه مطلب

جزمیت و تعصب، دو مانع اصلی آزاداندیشی، دکتر عبدالرّحیم سلیمانی

سخنران: دکتر عبدالرّحیم سلیمانی عنوان اصلی: دینداری خردمندانه در مکتب علوی، جلسه هفتم عنوان فرعی: جزمیت و تعصب، دو مانع اصلی آزاداندیشی تاریخ سخنرانی: 19 خرداد ۹۵...

ادامه مطلب

قرآن، چالشهای حقوق بشری و متفکران مسلمان، دکتر مصطفی میراحمدی

سخنران: دکتر مصطفی میراحمدی عنوان: قرآن، چالشهای حقوق بشری و متفکران مسلمان، جلسه اول تاریخ سخنرانی: 12 خرداد ۹۵ انجمن اسلامی مهندسین

ادامه مطلب

رابطه تعقّل، تعبّد و تبعیّت در دینداری، دکتر عبدالرّحیم سلیمانی

سخنران: دکتر عبدالرّحیم سلیمانی عنوان اصلی: دینداری خردمندانه در مکتب علوی، جلسه ششم عنوان فرعی: رابطه تعقّل، تعبّد و تبعيّت در دينداري تاریخ سخنرانی: 5 خرداد ۹۵...

ادامه مطلب

چیستی محکم و متشابه قرآن مجید و وظیفه راسخان در علم ،دکتر عبدالرّحیم سلیمانی

سخنران: دکتر عبدالرّحیم سلیمانی عنوان اصلی: دینداری خردمندانه در مکتب علوی، جلسه پنجم عنوان فرعی: چیستی محکم و متشابه قرآن مجید و وظیفه راسخان در علم...

ادامه مطلب

خردگرایی اعتدالی – انتقادی در نظام دینی، دکتر عبدالرّحیم سلیمانی

سخنران: دکتر عبدالرّحیم سلیمانی عنوان اصلی: دینداری خردمندانه در مکتب علوی، جلسه چهارم عنوان فرعی: خردگرایی اعتدالی - انتقادی در نظام دینی تاریخ سخنرانی: 22 اردیبهشت ۹۵ انجمن...

ادامه مطلب