قرآن، چالشهای حقوق بشری و متفکران مسلمان، دکتر مصطفی میراحمدی، جلسه دوم

سخنران: دکتر مصطفی میراحمدی عنوان: قرآن، چالشهای حقوق بشری و متفکران مسلمان، جلسه دوم تاریخ سخنرانی: 26 خرداد ۹۵ انجمن اسلامی مهندسین

ادامه مطلب