چیستی محکم و متشابه قرآن مجید و وظیفه راسخان در علم ،دکتر عبدالرّحیم سلیمانی

سخنران: دکتر عبدالرّحیم سلیمانی عنوان اصلی: دینداری خردمندانه در مکتب علوی، جلسه پنجم عنوان فرعی: چیستی محکم و متشابه قرآن مجید و وظیفه راسخان در علم...

Continue Reading