خردگرایی اعتدالی – انتقادی در نظام دینی، دکتر عبدالرّحیم سلیمانی

سخنران: دکتر عبدالرّحیم سلیمانی عنوان اصلی: دینداری خردمندانه در مکتب علوی، جلسه چهارم عنوان فرعی: خردگرایی اعتدالی - انتقادی در نظام دینی تاریخ سخنرانی: 22 اردیبهشت ۹۵ انجمن...

ادامه مطلب