نویافته هایی پیرامون واکنش کیفری اسلام نسبت به وقوع فحشاء جنسی (اسلام و سنگسار؟)، امیرحسین ترکاشوند، جلسه اول

با سلام سلسله بحثهایی تحت عنوان زیر در انجمن اسلامی مهندسین حول موضوع سنگسار آغاز شده است: عنوان: نویافته هایی پیرامون واکنش کیفری اسلام نسبت...

Continue Reading