پست بعدی قانون زوجیت و حرکت جوهری ملاصدرا، مهندس پورحقانی