نگرش سیستمی به شرک در قرآن، مهندس پورحقانی

سخنران: آقای مهندس پورحقانی تاریخ سخنرانی: 2 مرداد 92 عنوان: نگرش سیستمی به شرک در قرآن مقاله ضمیمه شرک: http://iaiengineers.org/docs/920502_Poorhaghani.pdf مقاله ضمیمه دعا و عبادت: http://iaiengineers.org/docs/920502_Poorhaghani_2.pdf انجمن اسلامی...

ادامه مطلب