قانون زوجیت و حرکت جوهری ملاصدرا، مهندس پورحقانی

سخنران: آقای مهندس پورحقانی تاریخ سخنرانی: 25 اردیبهشت 92 عنوان: قانون زوجیت و حرکت جوهری ملاصدرا متن پیاده شده سخنرانی: http://iaiengineers.org/docs/920225_Poorhaghani.pdf انجمن اسلامی مهندسین

Continue Reading