قرآن، چالشهای حقوق بشری و متفکران مسلمان، دکتر مصطفی میراحمدی

سخنران: دکتر مصطفی میراحمدی عنوان: قرآن، چالشهای حقوق بشری و متفکران مسلمان، جلسه اول تاریخ سخنرانی: 12 خرداد ۹۵ انجمن اسلامی مهندسین

ادامه مطلب